Silver Birch Leafs

Homepage / Previous annuals / 2013 / Teams / Silver Birch Leafs

Country/země: Finsko/Finland
City/město:    
Website: 
Jersey colors/barva dresů: modrá/blue 
Contact person/kontaktní osoba: Jussi Kokkola 
E-mail: juskok@utu.fi

Statistiky/Stats

00    Lauri Uusitalo
2    Harri Turkki
4    Martin Veselý (CZE )
6    JP Janhonen
7    Jussi Kokkola
9    Sami Gräsbeck
10    Samuli Harala
15    Pentti Pekkonen
16    Robert Raittila
19    Mikko Varjo
33    Santtu Perkiömäki
51    Joni Jalvanti
90    Jarno Aaltonen
91    Valtteri Laaksonen
92    Jimi Wiren

V drsných lesích Finska přebývá dávný duch. Je tam odjakživa a svou nezlomnou vůlí čelí nástrahám a zkouškám, které mu přináší čas. Jeho nepostižitelná přítomnost vždy vedla naše bojovníky i osadníky bezpečně k vítězství, i když se porážka zdála neodvratnou. Vždy vyslyšel naše přání a modlitby a vždy přinesl spásu, když jí bylo potřeba.
Je týden před tím, než úplněk ozáří naši severskou oblohu, a poslední paprsky zlatého světla zapadajícího skunce září listovím. Procházíš lesem... starodávným, moudrým a věčným strážcem naší země. S pokorou ulomíš několik větviček ze stříbrné břízy a svážeš je do tmavě zeleného svazečku. Roztopíš saunu, aby byla jen o stupínek chladnější než peklo, usadíš se v jejím vršku a oddáš se jejímu opojnému horku. Smočíš listnatou otýpku do vroucí vody, abys ji zmladil a aby byla ohebná a pružná a položíš ji na rozpálené kameny. Čistá vonná pára se rozlije vzduchem a vezme tě zpět do divočiny a ještě dál.
Poliješ kameny vodou a necháš páru šlehat tě po zádech, pálit tě v nose a vytáhnout pot z jednoho každého póru tvého těla.
Sauna je naším prvním domovem, matčino lůno i místo posledního odpočinku. Je to kovářská výheň a kovadlinam kde obři kují Sampo, veliký bronzový roh, z něhož pochází veškeré bohatství a sláva světa.
Stateční Indiáni stejně jako naši praotcové znali tohoto ducha. Nazývali jej Manitouem a přebýval ve všech předmětech tohoto světa. A stejně jako se z páry dotknuvší se skály stane opět voda, vdechovali je šamani kmene a lovci.
Starobylý duch naší země žil pod mnoha jmény a v mnoha podobách, ale vždy v něm přetrvávala podstata síly a čistoty přírody. Ke chvále tohoto ducha zocelujeme svá těla ve spalujícím žáru sauny a šleháme svou kůži metlami z větviček. Takhle velký pastýř naší země a lesů vstupuje do naší mysli a duše.
A je tu jaro 2013 a velký plamen vzplane v Radotíně. Podvacáté se bojovníci ze všech koutů světa utkají a změří svou udatnost hraním lakrosu. Býval to „malý bratr války“, ale z krveprolití se stala hra a ta hra, která se bude hrát v radotínské výhni, se nazývá boxlakros.
Do arény boje a bratrství teď vstupují Silver Birch Leafs. Uctili svého ducha a vyzbrojeni silou skal a stromů své země přijali výzvu. Každý krosček na jejich záda jim jen připomene blahodárné šlehnutí březové metly a povzbudí pradávného ducha, aby bojoval s nimi.
Na boxlakrosovém kolbišti není místo na slitování. Je to přirozený výběr a jen silní a šikovní uspějí. Řízný svist krutých zákroků, chroptění hráčů přiražených k hrazení a řev rozvášněných davů naplní vzduch. Je třeba talent. Je třeba odhodlání. Je třeba atletická grácie a neutuchající úsilí a vůle, abyste se dostali v Radotíně na vrchol.
Nastal čas probudit svého ducha a bojovníka, kterého v sobě každý má. Tohle jaro stanou v radotíně vysoké a štíhlé břízy a budou vzkvétat i po náporu jejich protivníků.
MY JSME SILVER BIRCH LEAFS A NIKDY NÁS NESRAZÍTE!

There is an ancient spirit living in the harsh forests of Finland. It has been there always, and with pure grit and determination it has faced the tests of time. It’s the hovering presence that has guided our warriors and rangers safely towards victory, even when defeat has seemed inevitable. It has always answered our calls and prayers, and has always delivered salvation in the time of need.
It is a week before the full moon illuminates our Nordic sky, and the last shards of golden light from the setting sun shimmer through the foliage. You walk to the trees… the old, wise and everlasting guardians of our lands. You humbly cut a few branches from the Silver Birch, and tie the leaves into a dark green bundle. You heat up the sauna to one step cooler from an inferno and take your place at the top seat and surrender to the intoxicating temperature. You plunge the leafy whisk into steaming water, to make it young and easy to bend and then place it upon the red hot rocks. The pure aromatic steam hitting the air will take you back to the wild and beyond.
You throw water to the rocks, and let the steam lash your back, burn your nostrils and bring the sweat out of every single pore on your body.
The Sauna becomes our first home, a mother’s womb and a place for our last surrender. It is the blacksmiths furnace and the anvil where the giants forge Sampo, the great bronze horn where all earthly wealth and glory comes.
It was the brave Indians just like our forefathers that knew the spirit. They called it Manitou and it lived in all things in this world. And as the water hit back from the steam hits rocks, it was inhaled by the tribe’s shaman and hunters.
In our country this primal spirit has lived under many names and forms, but has always carried the same essence of nature’s victory and purity. It is for this holy spirit’s blessing we prepare our bodies with saunas burning heat and strike our skin with whisks. So that the great shepherd of our lands and forests could enter our mind and soul.
Then comes the spring of 2013 and the great flame ignites in Prague’s Radotin. It is the 20th time the warriors from all the lands come to this gathering and test their bravery by playing lacrosse. It was the “little brother of war” and by time and carnage the sport that will be played in the Radotin’s furnace is now named box lacrosse.
Into that cage of battle and brotherhood, The Silver Birch Leafs will enter. They have honored their spirit and with the strength of their homelands trees and bedrock will accept the challenge. Every single crosscheck on their backs will only remind them of the earthy whisk blessing their body with each strike, calling out the primal spirit to battle beside them.
In the box ring there is no room for mercy. It is the natures selection and only the strong and skilled will succeed. The snappy sounds of brutal checks, the grunts of players being tackled to the boards, and the shrill shouts of the exited crowds will fill the air. It takes talent. It takes grit. It takes athletic grace and pure effort and will to win to reach the top in Radotin.
It is time to accept the spirit and unleash our inner warriors! This spring in Radotin there will stand a tall and proud silver Birch, and it will still flourish after the onslaught of our opponents.
WE ARE THE SILVER BIRCH LEAFS AND YOU WILL NEVER STRIKE US DOWN!

Historie na MAH/AHM Team History
2012: 13. místo/13th place (Turku Titans)
2011: 13. místo/13th place (Turku Titans)
2010: 12. místo/12th place (Turku Titans)
2009: 15. místo/15th place (Turku Titans)
 


RSS channel  |  XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.